GameServer
Online
JoinServer
Online
STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên: 3
Điểm: 0
Thành viên: 7
Điểm: 0


Thông tin má chủ
Max Stats 95000
Max Socket Slots 3
Số tài khoản 581
Số nhân vật 1304
Số bang hội 9
Số Game Masters 0
Trực tuyến 7
Số người hoạt động trong ngày 3


CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Owner doest exist.
Castle Siege Occupy: 01-01-2017

Dark Wizard Soul Master Grand Master
59 25 100

Dark Knight Blade Knight Blade Master
511 23 101

Elf Muse Elf Hight Elf
68 21 86

- Magic Gladiator Duel Master
- 29 52

- Dark Lord Lord Emperor
- 25 23

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
20 21 54

- Rage Fighter Fist Master
- 38 48
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 LinhMiu3 500 9
2 Meliodas 500 9
3 Han1 500 9
4 llvllrCh0j 500 9
5 KoKo 500 9
6 Elizabeth 474 9
7 zKhatMauz 416 9
8 HoBaoNU 310 9
9 BachTuHoa 251 9
10 GCave 210 9
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 TaoLa SkillOver 0
2 RenRuaEm WTFTaoDay 0
3 qweasd cccc 0
4 qwea dwww 0
5 Lucifer Just 0
6 LechLaPk PhangSML 0
7 HoangHon SaKuRa 0
8 Heroes Zeref 0
9 AeBacNam HoBaoNU 0
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 581
Tổng số nhân vật 1304
Tổng số Guilds 9
Số Game Masters 0
Số người online 7
Online trong ngày 3
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
Blood Castle6 h 20 m 1 s
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : by ElfCheat MVCore Website v1.17.0
Cộng Đồng MU Nước Ngoài